Notícies - 2003
   
EL CPSV ACABA EL SEGON ENCÀRREC A LA XINA

L'investigador i professor del CPSV Joaquim Clusa, ha participat en l'elaboració final dels projectes urbans en el Districte industrial de Tiexi a la ciutat xinesa de Shenyang, que s'entreguen aquesta setmana, com a fase final del projecte cofinançat per la UE i la provincia de Liaoning, "Sustainable Shenyang Urban Plannig Project", a la primera fase del qual també hi va col·laborar l'any passat.

Els projectes actuals (Nova estació central, Eix Cívic, Rehabilitació-renovació dels habitatges de 1950-60 i nou Hotel 5*) abasten el territori del Districte 40 km² i una àrea de planejament amb un potencial de 12 milions de m² de sostre, i materialitzen les directrius presentades al projecte de Pla Estratègic presentat a l'abril d'aquest any.

(22-12-2003)


Finalització del projecte Leonardo "Skill and Competencies Development in Local Agenda 21 Process"

El CPSV ha participat en el seminari final del projecte comunitari Leonardo da Vinci "Skill and Competencies Development in Local Agenda 21 Process", celebrat a Roma els dies 28 i 29 de novembre.

A més del CPSV, nou organismes de recerca d'Itàlia, Alemania i Suècia han integrat l'equip encarregat del desenvolupament del projecte.

La finalitat del projecte, desenvolupat durant els anys 2002 i 2003, ha estat la definició d'un model formatiu i l'elaboració del material didàctic necessari per a la preparació de personal de les administracions públiques en el projecte, la coordinació i la participació pública en els processos de les Agendes 21 Locals. El butlletí annex exposa les característiques principals del projecte.

  butlletí

Web del projecte: http://www.ambiente-lavoro.it

(12-12-2003)


PUBLICACIONS CPSV

El Centre de Política del Sòl i Valoracions ha creat dues noves col·leccions:

RESEARCH PAPERS publicacions de treballs amb un component teòric important orientat a la recerca bàsica
WORKING PAPERS papers de treball de recerca aplicada

(10-12-2003)


Proyecto de movilidad Leonardo Da Vinci (2003-2005)

El Centro de Política de Suelo y Valoraciones esta integrado al Proyecto de movilidad Leonardo Da Vinci (2003-2005) en el que se inscribe la acción GIS Placements quiere ser la respuesta para los recién titulados/as y jóvenes trabajadores/as que a lo largo de su formación universitaria han recibido conocimientos fundamentales sobre Sistemas de Información Geográfica (SIG) y están interesados/as en disfrutar de una experiencia profesional en empresas europeas del sector SIG.

Esta convocatoria está abierta a todos los alumnos/as del Master de Sistemas de Información Geográfica de la UPC que hayan completado el ciclo formativo de un año y estén interesados/as en adaptar su perfil profesional a la demanda del sector SIG europeo.

Más información:
http://sigte.udg.es/esp/internacional/mobilitat/leonardo

(5-12-2003)


JORNADA SOBRE "LA LEGISLACIÓ URBANÍSTICA DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES. UNA APROXIMACIÓ TRANSVERSAL"

El proper dia 4 de desembre el CPSV juntament amb la Mancomunitat de Municipis de Barcelona organitzen una jornada amb l'objectiu de desenvolupar una lectura transversal del conjunt de la legislació urbanística promulgada per les diverses comunitats autònomes. Amb aquesta finalitat, diversos especialistes efectuaran sengles aproximacions temàtiques comparades (estatut de la propietat, gestió urbanística, aprofitament urbanístic, polítiques de sòl i d’habitatge, etc) per tal de determinar, des d’una perspectiva crítica, els models generats, la seva idoneïtat i les aportacions més rellevants.

(25-11-2003)


Barcelona y Madrid: dos modelos de urbanización convergentes?

Primer Workshop

El día 14 de noviembre de 2003, el CPSV celebró el Primer Workshop sobre el Proyecto de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (2003), concedido por el Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCyT) a través del Plan Nacional de I+D+I (2000-2003), dirigido a analizar el modelo de urbanización producido en las dos principales metrópolis españolas, Madrid i Barcelona, desde la mitad de los años 80 hasta la actualidad. Se trata de contrastar hasta qué punto se ha generalizado en ambas ciudades el proceso de dispersión de la urbanización, así como las convergencias y divergencias en los respectivos modelos de la ocupación del espacio.

  Presentación del proyecto

Muestra imagen satélite (5m color natural)

(19-11-2003)


Visita de representantes del Ministerio de Urbanismo del Gobierno de Irán y de GeoVirtual al Laboratorio de Modelización Virtual de la Ciudad

El pasado 14 de noviembre una delegación de Irán visitó el LMVC. Dr. Pirooz Hanachi, viceministro de Planeamiento y Arquitectura del gobierno de Irán, encabezó la representación conjunta del ministerio iraní y la empresa GeoVirtual.

ver programa

(19-11-2003)


Pla especial regulador d'antenes de telecomunicació de Vilanova i la Geltrú

El CPSV i el Centre Tecnològic de Vilanova ha elaborat conjuntament el Pla especial regulador d'antenes de telecomunicació de Vilanova i la Geltrú. Aquest Pla, que ha estat aprovat inicialment per l'Ajuntament i sotmès a informació pública, és conseqüència del conveni de col·laboració establert entre aquest ens local i la UPC (setembre 2002).

L'objectiu fonamental del Pla és aconseguir una distribució racional de les instal·lacions fixes vinculades al funcionament dels serveis de radiocomunicacions que faci compatible el seu correcte funcionament, des del punt de vista tècnic amb un ús eficient del sòl, que minimitzi l'impacte ambiental paisatgístic i aporti un grau de seguretat a les persones i als béns d'acord amb la normativa vigent i suficient per donar resposta a l'atenció social existent vers aquests tipus d'instal·lacions, tot això dins el principi de sostenibilitat que ha d'orientar qualsevol proposta d'utilització racional del territori.

Per assolir els anteriors fins, l'ordenació plantejada s'ha basat en els criteris següents:

1. Concentrar els emissors dels diferents operadors en suports compartits

2. Prioritzar els emplaçaments en sòl de titularitat pública per tal de facilitar la posterior gestió.

3. Establir els mecanismes de control adequats per mantenir en el temps el funcionament adequat dels immobles i les instal·lacions afectades.

(4-11-2003)


OFERTA D'UNA BECA DE FORMACIÓ DE PERSONAL INVESTIGADOR (FPI)

Adscrita al projecte de I+D+I "Madrid i Barcelona: dos models d'urbanització convergents?" del Centre de Política de Sòl i Valoracions (CPSV) a Barcelona, finançat pel Ministeri de Ciència i Tecnologia.

Termini de presentació de sol·licituds del 29/10/2003 al 24/11/2003.

  més informació

(30-10-2003)


Participació en el Seminari Tècnic Local

El passat dia 24 d'octubre va tenir lloc la sessió de Gestió Urbanística dins del Seminari Tècnic Local organitzat per la Federació de Municipis de Catalunya juntament amb altres administracions i entitats. El CPSV hi va participar amb dues intervencions: La problemàtica del sòl a Catalunya (5.35 Mb), a càrrec de Josep Roca, i els Règim legal de les valoracions urbanístiques, a càrrec de Joan Güell.

(28-10-2003)


Presentat el treball "Criteris ambientals per a la redacció del planejament urbanístic"

El Departament de Medi Ambient ha col·locat a la seva web el text íntegre de l'estudi "Criteris Ambientals per a la redacció del planejament urbanístic" realitzat pel CPSV per encàrrec del Departament esmentat. Per accedir a la documentació cliqueu aquí. També podeu obtenir-la en CD-ROM (cpsv.info@upc.es).

El treball ha estat també presentat recentment en el Fòrum ARCA (Arquitectura i Qualitat de Vida), celebrat els dies 16 i 17 d'octubre al Col·legi d'Arquitectes de Catalunya i en les Jornades Tècniques de la Trobada d'entitats i plataformes en defensa del territori dels països Catalans (Figueres, 10-12 d'octubre).

  veure ponència Fòrum ARCA

  veure resum ponència Jornada Tècnica Figueres 

(27-10-2003)


El CPSV continua assessorant el planejament urbanístic de la ciutat xinesa de Shenyang, Liaoning

Joaquim Clusa(*) assessorarà la fase final del projecte Sustainable Shenyang Urban Planning Project a la capital de la província xinesa de Liaoning, com a continuació de l'estada que va realitzar els mesos d'agost i setembre de 2002. El projecte es realitza per mitjà d'un conveni amb Huszar Brammah, Urban and Regional Planning Consultants, essent financiat per la UE, en el marc del EU-China Training Programme.

(*) Investigador del CPSV, director dels cursos de postgrau de la UPC "Finançament i Programació de l'Urbanisme" i "Estudis de Viabilitat de Projectes Immobiliaris i Urbans" i co-director del curs "El Projecte Immobiliari"

(24-10-2003)


EL CPSV AUMENTA SU COLABORACIÓN CON LATINOAMÉRICA

En los útimos meses el investigador y profesor del CPSV, Joaquim Clusa(*) ha impartido conferencias en Ciudad de México, Boston y Buenos Aires, invitado por el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad (PUEC-UNAM), el Lincoln Institute y la Comisión Nacional para la Conservación de Monumentos Históricos de Argentina. Las conferencias de México y Boston trataron sobre las normativas urbanísticas españolas en relación a la "Captura de Plusvalías Inmobiliarias" y su evaluación. El Seminario de Boston contaba con asistentes de la mayor parte de países latinoamericanos. La Jornada de Buenos Aires, desarrollada en el Cabildo y en la Escuela de Arquitectura, trató de los aspectos económicos y losas normativas española de la conservación y rehabilitación del patrimonio histórico y de los centros urbanos. En el mes de Enero Joaquim Clusa participará también en el Posgrado a Distancia sobre El Fenómeno Metropolitano que organiza el PUEC- UNAM de Méjico sobre el tema "Posicionando económicamente las ciudades".

Más información:

III Seminario Internacional: Recuperación de plusvalías en suelo urbano. P.U.E.C./U.A.- México
"Captura de plusvalías en España"
            Presentación (4.4 Mb)
 
Curso de desarrollo profesional: Recuperación de plusvalías en América Latina. Lincoln Institute of Land Policy. Boston
"Las políticas de gestión de suelo y recuperación de plusvalías- el caso de España"
"La valoración del suelo desde la óptica de las políticas públicas de gestión de suelo"
            Presentación (1.3 Mb)
            Esquema
 
4ª jornada: Actualización de la protección legal de los monumentos históricos nacionales. Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y de Lugares Históricos. Buenos Aires
"Las políticas de planeamiento, gestión del suelo, recuperación de plusvalías y protección del patrimonio histórico en España"
            Presentación


(*) Responsable de los Cursos de Viabilidad de Proyectos Urbanos e Inmobiliarios y de Financiación y Programación del Urbanismo

(24-10-2003)


L'esdeveniment i l'operació urbanística del Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004: el CPSV hi participa amb 2 projectes

El CPSV participa en el projecte del Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004 amb el modelatge en 3D i en els impactes sobre les Hisendes municipals de Barcelona i de Sant Adrià.

Un gran projecte urbanístic d'acabament de ciutat amb criteris de cohesió social, en una geografia administrativa de dos municipis i associat a un esdeveniment de "City Marketing" sobre la "diversitat cultural", la "pau" i la "sostenibilitat".

  Dades més rellevants del projecte urbanístic

Article publicat a PLANUM

(24-10-2003)


Presentació d'una proposta d'Infrastructures de Dades Espacials Sectorials al Forum SIG 2003

En el marc del Forum SIG 2003 s'ha presentat una iniciativa de proposta d'Infrastructures de Dades Espacials Sectorials: IDE UNIVERS, a càrrec de Pilar Garcia Almirall (CER-CPSV. UPC) i Xavier Pons (Creaf- UAB).

Aquest projecte vol desenvolupar un nou instrument de coneixement dels actius d´informació de les Universitats i Centre de Recerca de Catalunya, com a dinamitzador del coneixement i interconnectivitat dels treballs acadèmics de formació o de recerca en el camp de la informació geoespacial.

Vol avançar en permetre un més ampli abast de treball, una millora en l'accés a la informació de base per a l'elaboració d'estudis territorials més aprofundits i, en suma, un reforçament de l'activitat i producció científica i tècnica en aquest camp.

Es una proposta orientada a la millora qualitativa de l'activitat universitària en la mesura que reforça la creació de grups inter-universitaris multidisciplinars amb una més alta competència en l'àmbit nacional i internacional.

  veure presentació

Programa Forum SIG 2003

(22-10-2003)


Presentació del projecte SIG per a la transformació dels patis d´illa de Eixample al Forum SIG 2003

En el marc del Forum SIG 2003 s'han presentat els avenços del Projecte de SIG per a l'estudi i gestió de la transformació dels patis d´illa per a ProEixample, que s'està desenvolupant al Centre de Política de Sòl i Valoracions de la UPC, dirigit per la Dra. Arquitecte Pilar Garcia Almirall.

Aquest projecte de recerca pretén aportar una metodologia i procediment de treball innovador per tal de facilitar l'accés a la informació necessària en l'estudi, actuació i presa de decisions, en entorns complexes com és el cas dels processos de regeneració urbana.

Atenent al objectius de PROEIXAMPLE SA de reconvertir en illes verdes una de cada nou illes de l'Eixample, es fa necessària la disposició d'eines avançades per l'estudi de la realitat urbana com els espais interiors d'illa, així com el tractament i gestió d'un gran volum d'informació que pertoca directament al procés de transformació.

La idoneïtat d'un SIG per facilitar la descripció de la realitat, l'ajust de les determinacions del planejament sobre les zones concretes, els aspectes normatius, les entitats o elements històrics, els actors involucrats com ara propietats i drets consolidats, la caracterització dels edificis o patis a regenerar, els tipus d'usos predominants, i la conciliació de tot plegat amb les necessitats socials i mediambientals, conformen el contingut d'aquest projecte.

  veure presentació

Programa Forum SIG 2003

(13-10-2003)


Beca de la Fundació Jaume Bofill

El projecte de recerca El problema de l'habitatge en la vellesa a Catalunya, que està preparant en el context de la seva tesi doctoral en Jordi Bosch Meda, tesi que dirigeix la Dra. Pilar Garcia Almirall, ha assolit una beca de la Fundació Jaume Bofill.

La Fundació Jaume Bofill en les seves funcions de promoure la recerca en l'àmbit de les ciencies socials, especialment en l'educació, desigualtats ciutadanes, ha concedit un ajut per al desenvolupament d'aquest interessant estudi relatiu al problema de l'habitatge a Catalunya.

Aquesta recerca s'emmarca en el context del Programa de Doctorat de Gestió i Valoració Urbana, de la Universitat Politècnica de Catalunya.

(13-10-2003)


Publicació del LLIBRE BLANC DE L'HABITATGE DE LES ILLES BALEARS

S'ha publicat el LLIBRE BLANC DE L'HABITATGE DE LES ILLES BALEARS elaborat pel CPSV i per l'arquitecta Joana Roca i editat per la Conselleria d'Obres Publiques, Habitatge i Transports del Govern de les Illes Balears (ISBN: 84-933194-2-2).

L'objecte del present llibre consisteix en elaborar el diagnòstic bàsic sobre l'estat de l'habitatge a la Comunitat Autònoma en el camí de proposar posteriorment a qui li pertoqui polítiques d'intervenció destinades a normalitzar el funcionament del mercat residencial.

(9-10-2003)


BARCELONA I MADRID: DOS MODELS D'URBANITZACIÓ CONVERGENTS?

Aquesta qüestió queda al cor d'un projecte de recerca científica i desenvolupament tecnològic del CPSV que ha estat seleccionat pel Ministeri de Ciència i Tecnologia i serà finançat a través del Pla Nacional d'I+D+I (2000-2003).

L'objectiu bàsic del projecte consisteix a analitzar el model d'urbanització produït a les dues principals metròpolis espanyoles, Madrid i Barcelona, des de mitjans dels anys 80 fins l'actualitat. Es tracta de contrastar fins a quin punt s'ha generalitzat en ambdues ciutats el procés de dispersió de la urbanització, així com les convergències i divergències en els respectius models de l'ocupació de l'espai.

El projecte busca integrar una aproximació física i funcional per a l'estudi de l'urban sprawl dels àmbits metropolitans de Barcelona y Madrid. L'aproximació física es realitzarà mitjançant l'anàlisi d'imatges satèl·lit, fet que permetrà mesurar amb precisió el consum de sòl ocupat per la urbanització durant el període estudiat. Per la seva part l'aproximació funcional es realitzarà fent ús de la mobilitat residència/lloc de treball, i per tant, de la interacció entre els mercats d'habitatge i de treball d'ambdues àrees metropolitanes.

(9-9-2003)


EL BORN VIRTUAL

El Laboratori de Modelització Virtual de la Ciutat ha realitzat una reproducció en 3D sobre les restes arqueològiques del Born i la Barcelona de començaments del segle XVIII.  Aquesta modelització permetrà mostrar com era la vida quotidiana cap el 1714 en un programa que TV3 emetrà el proper dia 7 de setembre.

informació apareguda a la premsa

(3-9-2003)


Els preus de l'habitatge a la Regió Metropolitana de Barcelona

El dimarts, 22 de juliol, es va presentà al Rectorat de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), l'estudi titulat El preu de l'habitatge a la regió metropolitana de Barcelona, referent a l'any 2002 i al primer trimestre del 2003, així com l'evolució des del 1996. L'estudi, elaborat pel Centre de Política del Sòl i Valoracions (CPSV), analitza el preu dels pisos de nova construcció i de segona mà tant a Barcelona ciutat com al conjunt de l'àrea metropolitana.

L'estudi també inclou una comparació entre els preus dels pisos a Barcelona i Madrid.

veure document 2002 i 1r trimestre 2003

(24-7-2003)


Revisió del Pla Especial de la Zona Volcànica de la Garrotxa

El Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya ha encomanat al CPSV els treballs de revisió del Pla Especial de la Zona Volcànica de la Garrotxa.

El Pla Especial és l'instrument bàsic de planificació del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. Ha d'establir, d'acord amb els objectius de la Llei 2/1982, de protecció de la Zona Volcànica de la Garrotxa, l'ordenació del territori del Parc, de l'aprofitament del seus recursos naturals i dels usos públics, així com les directrius generals per a la gestió de l'espai protegit.

L'àmbit del Pla Especial correspon al del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, de 12.000 ha. de superfície. Inclou 981 ha. de reserves naturals i comprèn territoris d'11 municipis de la comarca de la Garrotxa.

(24-7-2003)


LES EXPERIENCIAS INTERNACIONALS EN LA GESTIÓ DE L'URBANISME

Aprofitant el Primer Congrés Internacional sobre Territori i Ciutat (CITiC), organitzat pel Centre de Política de Sòl i Valoracions des del 2 de juny fins l'11 de juliol de 2003, el dia 19 de juny de 2003 es va celebrar una Jornada a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona sobre LES EXPERIÈNCIES INTERNACIONALS EN LA GESTIÓ DE L'URBANISME

(15-7-2003)


DIVERSIDAD Y ESPECIALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN SIETE ÁREAS METROPOLITANAS ESPAÑOLAS

Este informe sobre la diversidad y especialización económica es la continuación del que se desarrolló en el proyecto INTERREG IIC. Dicho informe tiene como objetivo constatar (a modo de síntesis) el nivel de diversidad de la actividad económica y como contrapartida a éste, el nivel de especialización de aquella actividad. Ambos conceptos mirados como complementarios entre sí, con la salvedad de no asociar la diversidad, necesariamente con la especialización de la actividad económica, ya que aquella puede darse sin la segunda.

ver documento

(9-7-2003)


Conveni amb Geovirtual

El Centre de Política de Sòl i Valoracions ha signat un conveni de col·laboració amb l'empresa Geovirtual SL per a desenvolumpar de forma conjunta projectes en el camp del modelat 3D i realitat virtual.

(2-7-2003)


La inmigración extranjera en Barcelona

El Centro de Política de Suelo y Valoraciones ha hecho público un estudio sobre la distribución territorial de la inmigración extranjera en Barcelona. Este estudio realizado por el centro pretende ofrecer un análisis sobre el asentamiento de esta población en la ciudad y las tendencias de distribución futuras.

Artículos aparecidos en la prensa:
La Vanguardia
El País
Avui

(13-6-2003)


INTERREG IIIB

En aquests dies un projecte de recerca europea (EURMET) en el que participaran el CPSV amb l'Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC), conjuntament amb altres equips de França i Portugal, ha estat seleccionat per al finançament del Programa Comunitari INTERREG IIIB 2000-2006.

Aquest projecte està dirigit a examinar l'expansió urbana de les metròpolis de l'espai del SUDOEST Europeu, a través de l'anàlisi d'imatges de satèl·lit, i en particular s'estudiaran els casos de Clermont-Ferrand, Bordeaux, Toulouse i Montpellier a França; Barcelona, Madrid, València i Sevilla a Espanya, i Lisboa i Porto a Portugal.

http://www.interreg-sudoe.org/castellano/index.asp

(11-6-2003)


Indicadores de Movilidad y Ocupación del Suelo en la Región Metropolitana de Barcelona

La presente investigación forma parte del trabajo que viene desarrollando el Centro de Política del Suelo y Valoraciones con el fin de estudiar los distintos fenómenos que vienen ocurriendo en la Región Metropolitana de Barcelona (RMB) relacionados con el consumo de suelo urbano y la movilidad. Con lo anterior, se pretende hacer un aporte a la discusión sobre desarrollo sostenible en la región y la caracterización de sus dinámicas urbanas.

ver documento

(5-6-2003)


Reporte sobre la evolución 2001-2002 de la Producción Científica de las principales Ciudades del Mundo

Con el objetivo de delinear el liderazgo en materia de producción científica para el año 2002, y su evolución con respecto del 2001, este reporte, se basa en un estudio preliminar sobre la producción de trabajos en revistas científicas y humanísticas en las 75 principales ciudades del mundo, de acuerdo con las bases de datos del ISI Institute for Scientific Information.

ver documento

(5-6-2003)


Héctor Gaete en el CPSV

El profesor Héctor Gaete, Vicerector de Ordenación Académica de la Universidad del Bio-Bio de Chile, ha realizado una estancia de investigación en el CPSV.

El dia 8 de mayo a las 12.30h pronunció una conferencia sobre "El mercado inmobiliario en Chile" en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona.

PROYECTO RIBERA NORTE DEL RIO BÍO-BÍO CONCEPCIÓN - CHILE

(19-5-2003)


IMATGES SATÈL·LIT I REMOTE SENSING

El Centre de Política de Sòl i Valoracions (CPSV), conjuntament amb la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (MMAMB), ha estat seleccionat per SPOT IMAGE i el Centre National d'Etudes Spatiales (França), per participar en un programa internacional sobre l'avaluació de l'aplicació de satèl·lit SPOT5 (SAVP), per confirmar la potencialitat de les aplicacions d'SPOT5 pel que fa al tema de planejament urbà. Aquest programa inclou uns deu centres de recerca de diversos països, com per exemple Mèxic, Sud Àfrica, Vietnam, Suïssa, Filipines, i els Estats Units, i altres països europeus, africans i llatinoamericans.

L'estudi que desenvoluparà el CPSV i la MMAMB està dirigit principalment a examinar la qüestió d'urban sprawl a l'Àrea Metropolitana de Barcelona, fent ús d'imatges satèl·lit de 1995 i de 2003.

http://www.spotimage.com

(15-5-2003)


ENTREVISTA EN LA REVISTA DE LA ASOCIACIÓN DE PROMOTORES DE VIGO (APROIN) AL INVESTIGADOR Y PROFESOR DEL CPSV JOAQUIM CLUSA(*)

En el contexto del proyecto del Estudio Económico y Financiero del Plan Xeral de la ciudad de Vigo (la primera ciudad de Galicia con 300.000 habitantes) encargado al CPSV, la revista de la ASOCIACIÓN DE PROMOTORES DE VIGO entrevista a Joaquim Clusa, director del proyecto, sobre los aspectos económicos y financieros del planeamiento y de la gestión urbanística de las ciudades.

entrevista

Web de APROIN:  http://www.aproin.com

(*) Director dels Cursos de Posgrau de Finançament i Programació de l'Urbanisme i de Viabilitat de Projectes Urbans i Immobiliaris.

(12-5-2003)


Publicació del llibre "Línies Estratègiques del Garraf" elaborat pel CPSV i editat pel Consell Comarcal del Garraf i el Diari de Vilanova

El passat 30 d'abril es va presentar el llibre "Línies Estratègiques del Garraf" i es van realitzar unes taules rodones sobre diferents aspectes de la comarca del Garraf en les quals hi va participar el director del projecte, Joaquim Clusa, en nom del CPSV.

  resum executiu                          índex treball

(12-5-2003)


I CONGRÉS INTERNACIONAL SOBRE TERRITORI I CIUTAT. LA METRÒPOLI: PRESENT I FUTUR

2 JUNY - 11 JULIOL DE 2003

La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), a través del Centre de Política de Sòl i Valoracions (CPSV), convida a la participació amb propostes per a comunicacions en un congrés virtual sobre Territori i Ciutat, que se celebrarà durant els dies 2 de juny-11 de juliol de 2003. El tema general del congrés és el de "La metròpoli: present i futur".

Aquest esdeveniment proposa un fòrum internacional de reflexió, dirigit a debatre l'estat actual del coneixement del fenomen urbà en l'actualitat. Temes com conceptualització, transformació, dinàmica, delimitació, materialitat i virtualitat d'aquest fenomen, seran analitzats en el context de la globalització, segons les diverses formes que aquells han experimentat.

 

(6-5-2003)

 

 


Producción y productividad científica en 6 Comunidades Autónomas

La producción científica se ha convertido en un indicador importante en el posicionamiento de las ciudades y de las regiones en el contexto de la 'economía del conocimiento'. Este reporte esta basado en un análisis bibliométrico realizado para 6 comunidades autónomas del Estado Español y tiene como objeto discernir la producción y la productividad de las mismas.

ver documento

(9-4-2003)


Jornada sobre l'Expropiació urbanística i la determinació del justipreu

El proper 10 d'abril el CPSV amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona, organitza una jornada oberta sobre l'Expropiació urbanística i la determinació del justipreu.

més informació

(2-4-2003)


Jornada sobre Internet i Informació Geospacial

En el context del Màster de SIG organitzat pel CER de Política de Sòl i Valoracions de la Universitat Politècnica de Catalunya, dins el curs de SIG i Territori hem previst una jornada de portes obertes el dia 8 d'abril amb el títol: Internet i Informació Geospacial: La formació d'Infraestructures de Dades, nou paradigma en les TIG/SIG per tal de debatre en profunditat sobre el context actual a nivell de concepte, components, tecnologia i estàndard de les IDE´s. La presentació dels avenços del projecte d'Infraestructures Espacials de Catalunya IDEC. Així com el futur en els processos de treball distribuïts, o bé l'aplicació d'IDE's sectorials com en l'àmbit universitari.

més informació

IDE´s Sectoriales: aplicaciones en el ámbito universitario

(2-4-2003)


ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN SIETE METRÓPOLIS ESPAÑOLAS

Este informe elaborado por el CPSV, tiene como objetivo, por un lado constatar los porcentajes de población activa, en cuatro sectores de la actividad económica -agricultura, construcción, industria y servicio- para siete áreas metropolitanas españolas - Barcelona, Madrid, Málaga, Sevilla, Valencia, Bilbao, y Zaragoza- analizados según cada municipio que componen dichos ámbitos, como también así, evaluara el perfil económico, de éstas metrópolis.

ver documento (1.83 Mb)

(31-3-2003)


Informe del mercat immobiliari a Barcelona 2002

En virtut del conveni que el CPSV té amb l'Ajuntament de Barcelona per a la realització d'un estudi de mercat immobiliari de barcelona en base a la creació d'una base de dades immobiliàries (2002-2005), s'ha elaborat un informe sobre el mercat immobiliari a Barcelona de l'any 2002.

veure informe

(25-3-2003)


Inversión y Personal Empleado en I+D en el Estado Español

El presente informe analiza las grandes tendencias en la inversión y la contratación de personal de los sectores de I+D registradas en las últimas cuatro décadas en el Estado Español. Esta basado en los datos de la encuesta y censo de I+D realizada desde 1964 por el Instituto Nacional de Estadística para un nivel de desagregación sectorial y autonómica.

ver documento (1.19 Mb)

(20-3-2003)


5a SETMANA GEOMÀTICA. Cartografia, telemàtica i navegació

Es va celebrar la 5a Setmana Geomàtica de l'11 al 14 de febrer de 2003, a Barcelona (http://setmanageomatica.ideg.es) on el CPSV va participar amb de la presentació de dues ponències:

· Experiencias en la aplicación de escáneres LIDAR en la generación de modelos 3D y VR de entornos arquitectónicos: El ejemplo del Born de Barcelona ( veure presentació  VRML)

· The use of satellite images in the delimitation of urban areas ( veure ponència)

(19-2-2003)


Taxa de congestió de Londres

A partir de 17 de febrer, existeix un sistema de peatge al centre de Londres. L'objectiu d'aquest peatge o taxa de congestió, d'uns 7,5 €, és per a resoldre la congestió del trànsit de la capital anglesa. Els beneficis s'hauran d'invertir en millores del transport públic de Londres durant un període de 10 anys des del començament del projecte.

Per a més informació sobre aquesta iniciativa innovadora, es pot consultar The Mayor's Transport Strategy (2001) for London:

· Capitol 4g Streets for all: improving London's roads and streets ( veure document)
· Annex 5 The congestion charging scheme (
veure annex)

així com la pàgina web de Tranport for London http://www.cclondon.com.

(19-2-2003)


Línies estratègiques de desenvolupament comarcal del Garraf

El CPSV ha finalitzat el conveni específic amb el Consell Comarcal del Garraf per definir les línies estratègiques de desenvolupament de la comarca del Garraf. El treball ha partit, d'una banda, de la revisió del Programa d'Actuació Comarcal (1994) i d'altres documents elaborats fins avui dia, i de l'altra, de l'estudi de les diferents planificacions estratègiques locals, per acabar definint les línies estratègiques de desenvolupament d'aquesta comarca.

  resum executiu                          índex treball

(13-2-2003)


Monestir de Pedralbes

Amb motiu de la inauguració de l'exposició que mostra la història del Monestir de Pedralbes -organitzada pel Museu d'Història de la Ciutat coincidint amb la festivitat de Santa Eulàlia-, el Laboratori de Modelització Virtual de la Ciutat ha realitzat proves d'aixecament amb l'escànner làser dels elements més representatius d'aquest monestir.

(*) Requereix QuickTime. Descàrrega

(12-2-2003)


Avantprojecte del desplegament parcial reglamentari de la Llei d'Urbanisme

El CPSV, a través del seu investigador i economista Joaquim Clusa (*), participa a les reunions retringides sobre l'Avantprojecte del desplegament parcial reglamentari de la Llei d'Urbanisme 2/ 2004 de 14 de Març, convocada pel Director General d'Urbanisme, junt amb d'altres professionals i acadèmics.

(*) Director dels Cursos de Posgrau de Finançament i Programació de l'Urbanisme i de Viabilitat de Projectes Urbans i Immobiliaris.

(12-2-2003)


CRITERIS AMBIENTALS PER A LA REDACCIÓ DEL PLANEJAMENT URBANÍSTIC

El CPSV ha finalitzat l'elaboració del treball "Criteris ambientals per a la redacció del planejament urbanístic", objecte d'un Conveni específic entre el Departament de Medi Ambient i la Universitat Politècnica de Catalunya.

L'objectiu d'aquest treball ha estat facilitar als redactors del planejament urbanístic, tant un coneixement bàsic de les bases i dels principals referents de la sostenibilitat aplicats al territori, com -molt especialment- els elements necessaris per a la definició d'objectius ambientals en els processos de planejament i la seva implementació operativa en l'ordenació urbanística.

En aquest sentit el treball estableix una relació de possibles objectius ambientals del planejament, desglossada a través de distints àmbits d'acció (ocupació del sòl, cicle de l'aigua, qualitat de l'aire, condicions acústiques, lumíniques i electromagnètiques), gestió de materials i residus, biodiversitat i patrimoni natural i qualitat del paisatge). Així mateix, defineix indicadors destinats a verificar el seu compliment en els plans i, per a cada tipus d'objectius, desenvolupa un conjunt de criteris d'ordenació i de reglamentació per a la seva implementació en el planejament, recolzats en casos reals.

(12-2-2003)


Implantació del sector de SIG a Catalunya

El Centre de Política de Sòl i Valoracions de la Universitat Politècnica de Catalunya, per encàrrec de l'Institut Cartogràfic de Catalunya (en el context del Projecte IDEC d'Infrastructures de Dades Espacials de Catalunya) i amb la cooperació de l'AESIG, ha realitzat un estudi per conèixer el nivell d'implantació, les necessitats, el perfil d'usuaris i empreses entre d'altres aspectes relatius al sector del SIG a l'àmbit de Catalunya.

S'han dissenyat quatre tipus d'enquestes adreçades a diferents perfils de agents, productors de cartografia, desenvolupadors d'aplicacions, usuaris en general com ara empreses d'altres sectors, i formadors - educadors o universitats. L'estudi ha premés copsar l'actual situació, els principals posicionaments, relació entre productes/demandes d'usuaris i extensió per avaluar dèficits cara a perfilar una primera imatge del sector.

Aquest estudi s'ha emmarcat en les activitats proposades en el Conveni amb la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació (STSI) del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (DURSI) pel desenvolupament de la Infrastructura Nacional de Dades Espacials de Catalunya (projecte IDEC).

veure resum

(12-2-2003)


Observatori de l'habitatge de les Illes Balears

El CPSV realitza per encàrrec de la Direcció General d'Arquitectura i Habitatge de les Illes Balears una actualització semestral dels factors econòmics, demogràfics, d'ocupació del sòl i de preus que incideixen en l'estat actual de l'habitatge.

Documents en format PDF:

octubre 2002 (2.7 Mb)

desembre 2002 (2.9 Mb)

(11-2-2003)


El CPSV participa en la xarxa temàtica de Territori i Mobilitat

L'objectiu bàsic d'aquesta xarxa és l'estudi de la mobilitat quotidiana dels treballadors a l'Estat Espanyol partint de dues hipòtesis: que aquesta és la variable fonamental per a la comprensió del fet urbà i que el seu ús pot contribuir a una millor articulació de les polítiques públiques en diversos àmbits (ordenació del territori, transport, habitatge, activitat econòmica i treball, entre d'altres).

http://www.iei.ua.es/commuting

(6-2-2003)


Forum 2004

El Laboratorio de Modelización Virtual de la Ciudad ha realizado un modelo geométrico virtual de la zona de actuación del forum 2004, para el Consorcio del Forum 2004. El proyecto incluye edificios y plazas tales como:

* El Centro de Convenciones
* Edificio Forum, el cual incluye: la Explanada de acceso, la planta de Exposiciones y el Auditorio
* Hotel Plaza Forum
* Centro Diagonal Mar + Hotel Tusquet
* Explanada + Plaza Fotovoltaica
* Parque Auditorios (dos auditorios al aire libre)
* Zona de baños + isla (vestidores, piscinas y área de recreo)
* Puerto Deportivo, Edificio Capitanía, Pasarela y Puerto Marítimo
* Playa, Parque noreste y Pantalà
* Hotel TMB

El objetivo de este trabajo es tener una maqueta virtual, la cual tendrá diversas aplicaciones entre ellas la realización de videos y recorridos en tiempo real para que el público en general pueda conocer cual será el estado final del complejo Urbanístico y Arquitectónico.

 

(*) Descàrrega del compressor per visualitzar el video

(3-2-2003)


Modelització d'un retaule de l'església de Sant Pere

El Laboratori de Modelització Virtual de la Ciutat (LMVC) modela per a la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya el retaule romànic de l'església de Sant Pere de Terrassa.

(30-1-2003)


Procedència dels alumnes de l'ETSAB, ETSAV i EUPB

document en format PDF

(24-1-2003)


Sobirania Popular o Sobirania Territorial?

llegir article
veure dades

(22-1-2003)


EL CPSV PARTICIPA A L'AGORA DEL CANAL 33 EN EL DEBAT SOBRE ELS PREUS ACTUALS DE L'HABITATGE

L'investigador i professor del CPSV, Joaquim Clusa (*), va participar al debat del programa del Canal 33, AGORA, en representació del Director del Centre, professor Roca, el passat 18 de Desembre en un debat sobre el tema del preus actuals de l'habitatge. Hi van participar també el director general d'Arquitectura i Habitatge , Sr. Calvet, el gerent d'Urbanisme de l'Ajuntament de Barcelona, Sr. Garcia-Bragado, el president de l'associació de promotors de Barcelona (Sr. Reyna) i representants de les Associacions de Veïns de Barcelona i de l'Organització de Consumidors de Catalunya. El debat va ser dirigit i moderat per el director del programa AGORA, Sr. Rovira.

Davant del problema de l'increment creixent del preu de l'habitatge i de les dificultats d'accès per amplis grups de la societat, el representant del CPSV va explicar que la producció recent d'uns 50.000 habitatges nous cada any a Catalunya (70.000 d'iniciats) i el mercat de segona ma, es trobava amb un mercat molt inflacionari i especialment "polaritzat" entre el grup de demandant "solvents" amb alta capacitat de compra i d'inversió, al costat del grup de "no solvents" estimat a l'entorn del 30% dels nous demandants. El mercat "solvent", pel qual ni hi ha hagut ni sembla tenir limitacions en l'oferta de sòl, demana mesures de "refredament" i que la ciutat participi més en les plusvàlues generades per l'increment de preus, en la forma de més participació en els costos d'urbanització i millora de la infraestructura del transport públic. Pel grup de "no solvents" es necessiten mesures d'afavorir l'oferta d'habitatge protegit i de lloguer, especialment a través de les reserves de sòl en els desenvolupaments urbanístics que ja preveu la nova llei de Catalunya en el 20% del nou sòl que entra en el mercat.

veure un fragment

(*) Director dels Cursos de Posgrau de Finançament i Programació de l'Urbanisme i de Viabilitat de Projectes Urbans i Immobiliaris.

(22-1-2003)


Ajut del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació, a la Xarxa temàtica d'Ecologia i Ciutat

La Resolució de 16 de desembre de 2002, per la qual, en el marc del III Pla de Recerca, s'atorguen Ajuts per a la creació, desenvolupament i consolidació de xarxes temàtiques dinamitzadores de recerca i desenvolupament i de transferència de tecnologia, ha atorgat un ajut a la Xarxa temàtica d'Ecologia i Ciutat.

Aquesta Xarxa, coordinada pel Centre de Política de Sòl i Valoracions de la UPC, és integrada actualment per 19 grups, majoritàriament grups universitaris de recerca, però també d'òrgans mediambientals d'administracions públiques com entitats culturals públiques.

Entre les activitats objecte de l'ajut esmentat es troben la celebració, per mitjans virtuals, del segon Congrés Internacional sobre Ecologia i Ciutat i la creació d'una publicació virtual periòdica.

(16-1-2003)


Premi d'ajut a la investigació de la Càtedra Victoriano Muñoz Oms de Valors Humans d'Enginyeria

La Cátedra Victoriano Muñoz Oms de Valors Humans d'Enginyeria ha atorgat un premi d'ajut a la investigació a la tesi doctoral "Análisis de indicadores de sostenibilidad ambi-ental y urbana en las agendas 21 local i ecoauditorias municipales. El caso de las regio-nes urbanas europeas", d'Eliana Pino Neculqueo dirigida per Xavier Carceller.

Aquesta tesi doctoral, desenvolupada dins del Programa de Doctorat en Gestió i Valoració Urbana, va ser llegida el dia 4 de febrer de 2001.

(16-1-2003)


     tornar